با برگزیدگان جهت دریافت هدایا  تماس گرفته می شود

عبدالرضا یوسفی

مجید مصلح

رضا صالحی

مهدیه گرجی

سمیرا نجاتی

سعید میرزاخانی

منصوره بابا احمدی

جهانبخش موسوی

فاطمه رفیعی

پریسا رفیعی

محسن رجبی

سیده بیگم حسینی

منصوره عباسی

ایمان شریفی

احمد ملک پور